Kitab P.B. Yunani versi T.R.

IOUDA

EPISTOLH KAQOLIKH

Surat Yudas

 

1:1 IoudaV Ihsou Cristou douloV, adelfoV de Iakwbou, toiV en Qew patri hgiasmenoiV, kai Ihsou Cristw tethrhmenoiV, klhtoiV

1:2 eleoV umin kai eirhnh kai agaph plhqunqeih.


1:3 Agaphtoi, pasan spoudhn poioumenoV grafein umin peri thV koinhV swthriaV, anagkhn escon grayai umin, parakalwn epagwnizesqai th apax paradoqeish toiV agioiV pistei.

1:4 Pareisedusan gar tineV anqrwpoi, oi palai progegrammenoi eiV touto to krima, asebeiV, thn tou Qeou hmwn carin metatiqenteV eiV aselgeian, kai ton monon despothn Qeon, kai Kurion hmwn Ihsoun Criston arnoumenoi.

1:5 Upomnhsai de umaV boulomai, eidotaV umaV apax touto, oti o KurioV, laon ek ghV Aiguptou swsaV, to deuteron touV mh pisteusantaV apwlesen.

1:6 AggelouV te touV mh thrhsantaV thn eautwn archn, alla apolipontaV to idion oikhthrion, eiV krisin megalhV hmeraV desmoiV aidioiV upo zofon tethrhken.

1:7 WV Sodoma kai Gomorra, kai ai peri autaV poleiV, ton omoion toutoiV tropon ekporneusasai, kai apelqousai opisw sarkoV eteraV, prokeintai deigma, puroV aiwniou dikhn upecousai.

1:8 OmoiwV mentoi kai outoi enupniazomenoi sarka men miainousi, kuriothta de aqetousi, doxaV de blasfhmousin.

1:9 O de Micahl o arcaggeloV ote tw diabolw diakrinomenoV dielegeto peri tou MwsewV swmatoV, ouk etolmhse krisin epenegkein blasfhmiaV, all eipen, Epitimhsai soi KurioV.

1:10 Outoi de osa men ouk oidasi blasfhmousin osa de fusikwV, wV ta aloga zwa, epistantai, en toutoiV fqeirontai.

1:11 Ouai autoiV oti th odw tou Kain eporeuqhsan, kai th planh tou balaam misqou execuqhsan, kai th antilogia tou Kore apwlonto.


1:12 Outoi eisin en taiV agapaiV umwn spiladeV, suneuwcoumenoi umin, afobwV eautouV poimainonteV nefelai anudroi, upo anemwn periferomenai dendra fqinopwrina, akarpa, diV apoqanonta, ekrizwqenta

1:13 kumata agria qalasshV epafrizonta taV eautwn aiscunaV astereV planhtai, oiV o zofoV tou skotouV eiV ton aiwna tethrhtai.

1:14 Proefhteuse de kai toutoiV ebdomoV apo Adam Enwc, legwn, Idou, hlqe KurioV en muriasin agiaiV autou,

1:15 poihsai krisin kata pantwn, kai exelegxai pantaV touV asebeiV autwn peri pantwn twn ergwn asebeiaV autwn wn hsebhsan, kai peri pantwn twn sklhrwn wn elalhsan kat autou amartwloi asebeiV.

1:16 Outoi eisi goggustai, memyimoiroi, kata taV epiqumiaV autwn poreuomenoi, kai to stoma autwn lalei uperogka, qaumazonteV proswpa wfeleiaV carin.

1:17 UmeiV de, agaphtoi, mnhsqhte twn rhmatwn twn proeirhmenwn upo twn apostolwn tou Kuriou hmwn Ihsou Cristou

1:18 oti elegon umin, oti en escatw cronw esontai empaiktai, kata taV eautwn epiqumiaV poreuomenoi twn asebeiwn.

1:19 Outoi eisin oi apodiorizonteV eautouV, yucikoi, pneuma mh econteV.

1:20 UmeiV de agaphtoi, th agiwtath umwn pistei epoikodomounteV eautouV, en Pneumati Agiw proseucomenoi,

1:21 eautouV en agaph Qeou thrhsate, prosdecomenoi to eleoV tou Kuriou hmwn Ihsou Cristou eiV zwhn aiwnion.

1:22 Kai ouV men eleeite diakrinomenoi

1:23 ouV de en fobw swzete, ek tou puroV arpazonteV, misounteV kai ton apo thV sarkoV espilwmenon citwna.


1:24 Tw de dunamenw fulaxai umaV aptaistouV, kai sthsai katenwpion thV doxhV autou amwmouV en agalliasei,

1:25 monw sofw Qew swthri hmwn, doxa kai megalwsunh, kratoV kai exousia, kai nun kai eiV pantaV touV aiwnaV. Amhn

 

Untuk mendapatkan keseluruhan Kitab PB versi Textus Receptus, Silahkan KLIK DI SINI

Apabila anda menginginkan Kitab Textus Receptus secara lengkap, Silahkan mengisi alamat email anda dan komentar kosong untuk mendapatkan “kata sandi”

19 thoughts on “Kitab P.B. Yunani versi T.R.

 1. Arief Budiman

  TR itu singkatan untuk Textus Receptus ya?
  kalau iya bukankah TR ini disusun dr manuskrip bizantium yang kurang “reliable”?
  apakah anda punya NTG-NA/UBS?

 2. raymond

  Yth pengelola
  thanks atas bantuannya,tentu saya bangga kalau bisa belajar bahasa asli Alkitab
  Hormat saya,
  Raymond

 3. Rita

  slamat malam, saya mohon untuk bisa mendapatkan kitab PB bhs Yunani,karena saya ingin sekali belajar bahasa Yunani, terima kasih, Tuhan memberkati pelayanan anda.

 4. andy witono

  Tuhan Memberkati an da yang sudah memberikan berkat melalui penulisan yang anda buat, Amen !!

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s